ناگهانی ...

                 

                       

                         ناگهان  تو  در  را  باز  کنی  و ...

                         من  داد  بزن َ م  :  یا حضرت ِ  ع َ  ...

                                           .

                                           .

                                           .

                        یا حضرت ِ  ع  ش  ق  ...

    

      

         

        

      

    

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید