تلقین ...

 

 

 

             من  مادربزرگ  و پدرَم  و خاله ی  ِ مادرم  را  خودَم  درون  گور  گذاشت َم ... ،

             طبق  ِ  آئین  ِ  دینی ...

             شانه ی  ِ  راست  ِ شان  را  باید  تکان  می دادم  ...

             برای  ِ  تلقین  ِ  مرگ ... ،

             تو  را  به  خدا  طبق  ِ  آئین  ِ  جوانمردی ...

             یکی  بیاید  هر کدام  از شانه های  ِ  مرا  که دل َ ش  خواست  تکان  بدهد ...

             برای  ِ تلقین  ِ  زنده گی ...

         

            

                

            

           

           

          

          

    

.

/ 0 نظر / 3 بازدید