تنهائی ...

 

چون سلائق ِ مون به هم نمی خورد ...

 و من کوتاهی کردم و نخوند َم مطالب ِ ایشون رو  ... ،

تنهائی یعنی همین چیز ها ...

/ 0 نظر / 5 بازدید