قانون ...

 

 

                    قانون  ِ  تنهائی  خود  ِ  آدم  را  عطف  ِ  به  ما  سَبَق  می کند ... ،

                    اسیر  ِ  گذشته ...

               

            

              

             

            

             

             

              

.

/ 0 نظر / 3 بازدید