طلوع ...

 

 

 

                            طلوع  ِ  خورشید  صُبح  است ... ،

                            طلوع  ِ  خوشی  صُبح تر ...

            

             

              

                

               

            

              

                 

            

                  

          

.

/ 0 نظر / 3 بازدید