امید ...

           

                  

          

                      آدم ِ مایوس ناراحت است نه غمگین ... ،

                      غم ِ لعنتی انگارهمیشه با خودش خُرده ای امید دارد ...

        

           

         

          

       

        

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید