احساس ...

 

 

 

                              مُردن ...

                              نداشتن  ِ  احساس  نیست ... ،

                              نخواستن  ِ  احساس  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید