طوف ...

 

 

 

                        با  مُحرم شدن  مَحرم  نمی شوی ... ،

                        رازدانی  راز  ِ  دیگر  دارد ...

         

           

           

            

         

         

          

        

        

           

.

/ 0 نظر / 3 بازدید