بازی ...

               

                            

                          شب ها  می نشینم  با  کلمات  بازی  می کنم  ... ،

                          میان ِ  هزار هزار  واژه ...

                          به  " تو "  که  می رسم  ...

                          اشکن َک  دارد  بازی ...

                          بد جور  سر شکستن َک  دارد  بازی  ...

              

      

                  

                          

                       

                      

                         

            

       

.                                           

/ 2 نظر / 4 بازدید