جور تر ...

                                 

                                   

                         بعضی ها  جور َن ...

                         بعضی ها  ناجورَ ن ...

                         بعضی ها  بد جورَ ن ...

                         بعضی ها  هم  همه جور ... ،

                         من  ِ  خر هم  که  هیچ جور ...

          

               

                   

                       

                        

                               

                                  

.

/ 1 نظر / 6 بازدید