جور ...

                

                           

                          

                           خدایا  جور  کن  دیگه  بد جور  نباشیم ...

            

                       

                          

                           

                        

                          

                                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید