وصله پینه ...

                    

                               

           چیزی را که با کوک و وصله پینه و چسب مالی به هم نگه داشته اید تکان ندهید ... ،

           دل  ِ تان  را  تکان  ندهید  دوست َم  جان ...

           نگذارید  دل  ِ تان  تکان  بخورد ...

         

                

            

              

              

                    

             

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید