تجربه ...

                            

                                    

                            می گوید ...

                            شک  دارم  کسی  مرگ  را  تجربه  کرده  باشد ... ،

                            می گویم ...

                            به  تجربه ی  ِ  زنده گی  مشکوک تر َم ...

        

               

                 

                

                

                 

               

                           

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مینا

[گل]