حقیقت ...

                            

                         

                               قدیم ها ...

                               حرف ِ  حقّ   تلخ  بود ... ،

                               امروزها  امّا  انگار ...

                               حرف ِ  تلخ   حقّ   است ...

          

                

                            

              

                  

                  

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید