کافی ...

                            

                               

                          برای  ِ  خدا  شدن ...

                          فقط  کافی  است  نباشی ...

                  

                             

                              

                             

                               

                    

                                     

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
awakelady

خیلی با خودش کلنجار رفته بود ... ولی نه ، بخاطر کارهای پسرِ نوح نمی توانست به نوح علیه السلام ایمان بیاورد. ولی سرآخر؛ او هم با پسر نوح غرق شد.

سپیده

با زلالترین خیال اش ؟!