" موذن اذان بگو ... "

                      

                              

                            موذن ...

                            به  اذن ِ  کدامین  اذان  قامت  بگیرم ... ؟! ،

                            به  چهار فرسنگ  نمازَم  شکست  و ...

                            به  یک  دل ِ سنگ  قامت َم ...

           

             

                  

               

                    

               

              

                

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
ساحل نشین

[گل]

سپیده

و انگار بالهای خسته ی فرصت هم سو خت !