کم و زیاد ...

                               

                         

                              من  ِ  زیادی  ...

                              تو  را  کم   دارم ...

         

           

            

               

              

             

            

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید