ییییییک ، دووووووو ، سسسسسسه ...

                            

                               

                    

                            رفتن  یک  دو  سه  نمی خواهد ...

                     

                        

                        

                            

                         

                            

                       

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
دل پاک

برای آمدنش تا دو شمرد، برای برگشتنش هنوز می شمارم...

ساغر

پریدن ولی چرا . می خواد