بیداری ...

 

 

 

               ساعت  هر  ده دقیقه  یک بار  دارد  داد  می زند ... ،

               نمی دانم  قوقولی  ِ  خروس  از توی  ِ  کدام  جهنّم درّه ای  به آسمان  است ... ؟! ،

               خورشید  پرده  را  سوراخ کرده  با  زور  ِ  آفتاب ...

               چشمان َم  ولی ...

               صُبحی  نمی بیند ...

       

       

               

              

              

           

             

                 

              

               

.

/ 0 نظر / 3 بازدید