معنا ...

         

             

               

             

                         آسمان  بدون  زمین  معنا  ندارد ...

        

             

            

              

            

              

             

           

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید