باید ...

            

          

          

            به‌خدا شانه‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام  آرام بگیری ... ،

            که اگر نه پس سنگ‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام دیگر بمیری ...

       

       

        

       

      

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید