صداقت ...

                   

                

                   

                 البته  گاهی هم  یواشکی  توی  ِ  دل َم  بهت  می گویم :

                 خاک  بر سر َت  که  نیامدی  ...

         

             

          

              

                     

              

                     

     

.

/ 0 نظر / 5 بازدید