یکسره ...

                   

                      

                    

                        کار  به  اشک  نمی رسد ...

                        از  چشم هام  بُغض  می ریزد ...

       

       

          

           

             

            

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید