جمله سازی ...

                    

                                  

                                    با " رفتن " ...

                                    جمله  هم  می شود  ساخت  ... ،

                                    بی  انصاف ...

                                    چرا  خانه ام  را  خراب  کردی ... ؟!

              

                          

                        

                           

                                     

                                 

                                    

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
همنواز

جمله اش هم خانه خراب كن مي شود

سعیده

[خنثی]