نامرد ....

             

                          

                           آمد ن  ِ  نامرد ...

                           زد  زیر ِ  همه ی  ِ  حرفهای َش ... ،

                           رفت ن  شد ...

         

            

             

              

             

            

          

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
ملکه منزوی

باید می امد

سعیده

تا به حال...به گمانم به این رسیده ای ! نامردی چقدر شبیه رفتن توست...