اشک ...

       

           

                    

                  سُست َم  تکیده  و منکوب َم  آن چنان ...

                     گو  که  از  گوشه ی ِ  چشم  ِ مرگ  چکیده ام ...

          

              

              

                        

               

           

               

              

                 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید