کسر ...

           

                

              

                     می دانی با دو دست ِ آغوش باز بروی ...

                     با یک گلوی ِ بُغض بسته برگردی یعنی چه ... ؟

            

           

            

           

         

         

             

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید