خوش ...

               

                            

                         صدای   ِ سخن  ِ  عشق ...

                         سکوت  است ...

       

         

           

           

            

            

            

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید