اندازه ...

              

                   

                           

                  خیلی خسته ام ...

                  به اندازه ای که اندازه اش خیلی بیشتر از حدّ ِ من شده و این کفاف نمی دهد ... ،

                  خیلی آن ورتر است ... ،

                  دیگر این قدر خسته نیستم ... ،

                  آن قدر است ... ،

                  آن قدر خسته ام که نگو ...

            

                    

                   

              

                   

                          

                         

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مینا

این منم[لبخند]