بغل ...

                 

                                

                           بی بغل  آدم  نمی میرد ... ،

                           امّا  زنده گی  هم  نمی تواند  بکند ...

       

             

                   

                  

                    

                    

                    

.

/ 0 نظر / 4 بازدید