بُز دل ...

 

 

 

 

             مطمئن  نیست َم   بُزدل  نباشم ...

             امّا  مطمئن َم  دل َم   بُز  آورده ...

 

          

        

         

        

          

           

            

        

.

/ 0 نظر / 4 بازدید