ادبیات ...

  

 

  

 

                           ما   اوّل شخص ِ جمع   نیست ... ،

                           از من  اگر می پرسی ...

                           تو ...

                           اوّل شخص  ِ  همه ی  ِ  جمع های  ِ  عالمَی ...

        

         

         

          

             

           

          

          

      

.

/ 0 نظر / 4 بازدید