فرصت ...

                   

                            

                  

                            در التماس  ِ  دست های َت ...

                            تو فرصتی ... ،

                            دست  نمی دهی ...

            

           

               

                   

                   

                 

                         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید