دبستان ...

 

 

 

            مثل  ِ دبستان که  برای  ِ حساب کردن ...

            کوچک ها را با دست می شمردیم  و بزرگ ها را توی  ِ دل  ِ مان نگه می داشتیم ...

            برای  ِ  گفتن  ِ  دل  تنگی ام  فقط  باید  بگویَ م :  دل َم ... ،

            باقی اش  را  توی  ِ  دل َم  نگه دارم  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 3 بازدید