کفش ...

       

              

                  وقت ِ رفتن هم آسمان ِ کدام پروانه بودی ... ؟ ،

                  در خیال َم کفشدوزکی کفش های ِ آمدن َت را می دوزد ...

        

           

         

          

          

         

         

          

.

/ 0 نظر / 4 بازدید