واقعیّت ...

 

 

 

                       به  واقعیّت ِ  وجود  اگر  باشد  من  هست  نیست َم ... ،

                       نا نیست َم ...

       

        

           

          

          

         

      

      

         

        

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید