لکنت ...

                  

                    

                               ای  غزل تر  از  زنده گی ...

                               لکنت  ِ این  مرثیه ی  ِ مرگ  را  ببخش ...

         

             

             

               

                

               

                

            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید