افتخار ...

                       

                       

                              مدال  ِ  شجاعت ...

                              یا  نشان  ِ  لیاقت ...

                              یا  شهرت ... ،

                              به  این  سختی ها  هم  نیست ... ،

                              گاهی  یک  مرد ...

                              به  جای  ِ  یک  رژ ِ  لب  روی  ِ  یک  جعبه ی  ِ  عطر ...

                              بیشتر  افتخار  می کند ...

          

                

                      

                     

                      

                            

                         

                      

.

/ 0 نظر / 5 بازدید