آیینه ...

                     

                           

                            ایستاده ام  جلوی  ِ  آیینه ...

                            دارم به حال ِ زار َم می خندَم ... ،

                            لعنتی  او هم  دارد  به  من  می خندد ...

             

                

                 

                 

                            

                                      

                                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید