راه ...

               

                               

                          راه  ِ  تنهائی  پا  نمی خواهد ... ،

                          می کشند َت  به سر و دست  و  پا  و  همه ی  ِ  تنَ ت  ... ،

                          ک ِ شان  ک ِ شان ... ،

                          کُ شان  ک ُ شان ...

           

                           

                           

                    

                      

                              

.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعیده

ودر انتهای راه درختی خواهی بود به بلندی و بزرگی تمام تنهایی بی کسان ... که هزاران پنجره در تو باز است رو به تنهایی..