خواب ...

 

 

 

        دختر َک  دوید  و  داد  زد :  مادر جون  مادر جون  ماهی سیاهه  مرده ... ،

        مادربزرگ  با  تعجب  آمد  لب ِ حوض ... ،

        ماهی  ِ  مانده  روی  ِ  آب  را  برداشت  انداخت  تو کیسه ی ِ  برگ ِ  خشک ها ... ،

        دست َ ش  را  آب  کشید  و  گفت :  بیا  بریم  تو عزیزم ... ،

                                  .

                                  .

                                  .

       هیچ دریائی امّا ... ،

       در هیچ شبی ... ،

       از دیدن یک ماهی  ِ سیاه در خوابش ، دق نمی کند ...

 

       

          

             

            

             

             

           

.

/ 0 نظر / 3 بازدید