مرگ ...

                            

                      

                       مرگ  با  پایان  ِ  زنده گی  کامل  می شود ... ،

                       آغاز َ ش  تولدّ   بوده  ...

            

             

                   

                   

                       

                         

                                      

            

.

/ 3 نظر / 4 بازدید