نیست ...

            

                   

                       

                       سرما  نبود  ِ  گرما  نیست ... ،

                       نبود  ِ  توست ...

          

             

             

                

               

             

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید