خیال ...

 

 

 

              خیال بافی  آدم را کیفور می کند ... ،

              درد  امّا  وقتی  است  که  روزگار  رج به رج  خیال های َت  ر ا می شکافد ...

        

          

         

          

          

          

        

         

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید