خانه ...

                           

                            

            دکور را جا به جا کردم ...،

            آن صندلی ننوئی را دادم به مادر ... ،

            رو تختی ها و پرده ها را هم عوض کردم ... ،

            چند تا از این تابلو های  ِ قشنگ هم زدم این دیوار آن دیوار ... ،

            نیستی شاید این عوض کردن های  ِ الکی هوای َم را عوض کند ... ،

            آآآآخ لعنتی ...

            هوای  ِ خانه را چه کنم ... ؟!

                            

                                                    

                                            

                                                        

                                                     

                                                 

                                   

.

/ 0 نظر / 4 بازدید