شروع ...

                   

                               

                              تنهائی  با  ت  شروع   می شود ...

                              با  هیچ چیز  تمام  نمی شود ...

                    

                        

                               

                                

                               

                                           

                               

              

.

/ 2 نظر / 4 بازدید