باور ...

             

             

          

                        تنهائی  هر چه  عمیق تر  باشد  مَردُم  کمتر  باور َ ش  می کنند ... ،

                        کمتر  کسی  باور  می کند  مُرده  راست راست  راه  برود ...

          

             

               

               

                 

                  

                

             

.

/ 0 نظر / 4 بازدید