فرق ...

           

                        

                      شاعر غم  ِ  شب  را  شعر  می گوید ...

                     غزلی  در  مکث  ِ  نور ... ،

                      تنها  امّا ...

                      درد  ِ  تاریکی  را  گریه  می کند ... ،

                      مرثیه ای  در  مرگ  ِ  نور ...

       

           

          

            

           

          

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید