لال مونی ...

                      

               

                        واژه  پشت  ِ  بُغضَ م  گیر  است ...

                        بُغض  توی  ِ  گلوی َم  گیر  است ...

                        گلوی َم  پیش  تو  گیر  است ...

                        تو هم  که  مرا  پیچاندی  ... ،

                        به  خدا   گیر ِ سه پیچ   که  می گویند  همین  است ...

          

               

                 

                

                        

                          

                       

        

.

/ 0 نظر / 6 بازدید