ضرب المثل ...

                 

                                          

                     سری  که  درد  ندارد  را  دستمال  نمی بندند ... ،

                     دلی  که  درد  دارد  را  امّا  ...

                     دست  مال  ِ  تو  باشد ...

                      می بندند ...

                      می بندند ... ،

                      به  خدا  می بندند ...

            

                  

               

                 

                              

                     

                                  

.

/ 0 نظر / 4 بازدید